1. Ustreznost ciljev

2.Cilji projekta

3. Skupne strategije in splošni opis


 

  

1. Ustreznost ciljev

 

Poraba živil ima velik vpliv na zdravje in dobro počutje državljanov iz jugovzhodne Evrope. Razumevanje obnašanae potrošnikov je tudi pomemben pogoj za živilsko industrijo, da je tržno usmerjena in se primerno odziva na spremembe v notranjem in mednarodnem povpraševanju.

  

Toda kljub pomembnosti razumevanja vedenja potrošnikov v zvezi s hrano, imajo DZB pomanjkanje ustrezne infrastrukture. Imajo razmeroma šibek javni raziskovalni sektor vključno z univerzami in znanstvenimi inštituti: ta sektor  je počasen v odzivanju na spremembe in reformo učnih načrtov. Profesorji in znanstveniki pogosto ne znajo tujih jezikov in zato nimajo dostopa znanja, zbranega po vsem svetu. Znanost v DZB je ostala zelo opisna, z malo analiz in ni usmerjena  na uporabne rezultate. Na splošno je bil priliv sredstev iz mednarodnih agencij skromen.

  

Še ena šibka točka je omejeno sodelovanje med ustanovami. Medtem ko številne raziskave, vključno z znanostjo o hrani, zahtevajo multidisciplinaren pristop, večina znanstvenikov še naprej dela na izoliran način. Ta položaj je še zaostren zaradi omejenih javnimhi finančnimih sredstev za znanost in povzročia ostro konkurenco med raziskovalnimi organizacijami.

  

Nova združenja potrošnikov, ki so postopoma nadomestila agencije pod vodstvom države,  morajo pridobiti izkušnje in strokovna znanja. Poleg tega,  morajo z vidika regionalnega sporazuma o prosti trgovini, ki zajema vse balkanske države,  ta združenja okrepiti regionalno sodelovanje in povezovanje.

  

Poudarek tega projekta bo torej na  obnašanju potrošnikov glede hrane, razumevanju družbenih trendov ter opredelitvi glavnih dejavnikov glede izbire hrane inuporabnikovega dostopa do hrane.

  

FOCUS-BALKAN želi razviti in prilagoditi raziskovalna orodja za proučitev  obnašanja potrošnikov glede hrane v DZB s pomočjo celostnega  izmenjavanja informacij med  viri takšnih zanj v EU in univerzami na  Balkanu ter med  takšnimi centri na samem Balkanskanu (univerzami, javnimi zdravstvenimi zavodovi, potrošniškimi organizacijami itd.).

  

Tesno sodelovanje s temo KBBE2007-2-1-01 (Mreženje znanosti o porabi hrane v Evropi in uporabi socioloških ved in ved o obnašanju v raziskavamnju hrane),  bo zagotovilo stalen dostop do najnovejših rezultatov glede metod in raziskav o potrošnikih.

 

V smislu napredka, projekt FOCUS-BALKAN predvideva razvoj tečajev ali seminarje o znanosti o porabi hrane na lokalnih univerzah, kot tudi vključevanje doktorantov v te teme. Glede mreženja  konzorcij pričakuje povečano število sodelovanj na področju  znanosti o porabi hrane, začetih izven projekta in povečano število skupnih publikacij, ki  bodo združuvale različne pristope v znanstvenih  disciplinah. Glede na koncept projekta, bodo rezultati projekta, informacije o potrošniških vedenjih in tržnih trendih na voljo globalno, prav tako pa  bo projekt povečal stike med organizacijami javnega zdravja in državljani. Projekt  bo osvetlil vprašanje navzkrižne skladnosti med prehranskimi, gospodarskimi in kmetijskimi politikami DZB.

 

 

 

2. Cilji projekta

 

Splošni cilj projekta FOCUS-BALKAN je izboljšati sposobnosti in razumevanje na področju znanosti o porabi hrane v balkanskih državah.

To bo povzročilo močnejše sodelovanje znanstvenikov DZB v projektih, povezanih s znanostjo o porabi hrane in povečano število publikacij, povezanih z znanostjo o porabi hrane v DZB  v revijah o obnašanju potrošniškov v drugih znanstvenih revijah. Sodelavci v projektu bodo aktivni na področju  znanostjo o porabi hrane v svoji državi in regiji.

 

 

Specifični cilji projekta so:

 

  •   Razviti sposobnosti in razumevanje javnih organizacij, zasebnih podjetij in nevladnih organizacij v ZDB o znanosti o porabi hrane (usposabljanje);
  •  Razvoj mreže univerz, inštitutov, srednjih šol, potrošniških organizacij, nevladnih organizacij in zasebnih podjetij, ki delujejo na področju znanosti potrošnikov, povezane s hrano (mreženje);
  •   Izboljšati poznavanje in razumevanje potrošnikov hrane v DZB, s poudarkom na proizvodih s pozitivnimi prehranskimi lastnostmi (hrana in sadje, ki vpliva na  zdravje) in/ali trajnost (ekološki in tradicionalni živilskih proizvodov).

 

Usposabljalni del programa bo udeležencem zagotovil:

 

·    Teoretično osnovo za razumevanje znanosti o porabi hrane;

·    Razumevanje vodilnih metod na področju znanosti o porabi hrane;

·    Najnovejši tržni podatki,  nastali na osnovi  metode iz učenja z vajo, bodo zagotovili udeležencem podatke o strukturi trga in priložnostmih, potrošniškimi trendi in navadami v treh različnih tržnih nišah: ekološko pridelane hrane, regionalno hrane, dietetičnih živil ter v enem od večjih „commodity“ trgov  povezanih z zdravjem ljudi (sadje);

To se bo  izrazilo v učinkovitih odnosih in izmenjavah med udleženci iz DZB, razumevanju in pravilni uporabi metod in metodologij, določitvi ciljev in namena vsake od raziskav, izdelavi  različnih metodologij in dobremu pregledu nad vsemi vidiki realizacije analize potrošnikov.

 

 

Povezovalni del programa je zamišljen kot način za omogočanje izmenjave znanja med potrošniškimi organizacijami in kmeti, proizvajalci, predelovalci in trgovci na drobno. S tem se bo razvila tesna mreža sodelovanja  med javnimi inštitucijami in zasebnimi podjetji, ki so zainteresirane strani pri uporabi in generaciji raziskave o porabi hrane (npr. kmetje, pridelovalci, predelovalci in potrošniške organizacije).

 

To omrežje bo zagotovilo okvir  (a) za razvijanju ustreznih politik in strategij oskrbovalne verige, ki bo temeljila na razumevanju kaj potrošniki želijo ter , priložnostih na trgu in (b) izboljšanju učinkovitosti prehranskih in zdravstvenih politik.

To bo omogočilo mobilizacijo in podatke o glavnih deležnikih na področjih, povezanih z znanostjo o porabi hrane na celotnem področju DZB.

 

 

Raziskovalni del programa bi lahko izboljšal lokalna sodelovanja in tehnično usposobljenost. V okviru projekta bo  na podlagi sodelovanja med EU in univerzami Jugovzhodne Evrope in MSP, ter s sodelovanjem potrošniških organizacij, ki delujejo kot glavni akterji za širjenje rezultatov, nastala analiza kaj vzpodbuja in kaj opredeljuje obnašanje potrošnikov pri porabi hrane v DZB. Raziskave bodo v celoti del procesa pridobivanja znanja: študije trga in potrošnikov (pregked in zbiranje podatkov, obdelav ter sintezo) bodo v glavnem  izvajali sodelavci iz DZB z močno podporo izkušenih strokovnjakov iz  konzorcija.

 

V smislu spretnosti in znanja v zvezi z znanostjo o porabi hrane v DZB, bodo udeleženci projekta iz DZB seznanjeni z različnimi spremenljivkami, ki vplivajo na zaznavanje hrane. Na  voljo jim bodo podatki o vedenju potrošnikov do določenih skupin živil. To bo omogočilo objavo glavnih ugotovitev projekta, s pomočjo poročil, prospektov, brošur, člankov in seznamom publikacij.

 

Natančni cilji projekta so opisani v merljivi in preverljivi obliki, znotraj Logičnega okvira projekta.


 

3. Skupne strategije in splošni opis

 

 

FOCUS-BALKAN bo zajemalo šest različnih držav v regiji Zahodnega Balkana: Slovenijo kot državo članico EU, Hrvaško kot pridruženo državo ter Bosno, Črno goro, Makedonijo in Srbijo kot države ICP.  

Osnovni principi, na katerem temelji plan dela, so naslednji:

  • Zahtevan je pregled trenutnega stanja za pridobitev popolnega razumevanja obstoječega znanja v znanosti o porabi hrane v šestih sodelujočih državah;
  • Pregled znanja sistema bo privedel do identifikacije ustreznih glavnih akterjev, ki bodo pozneje vključeni v mrežo in ki bodo izbrani kot vir ali kot ciljno občinstvo pri  usposabljanju in povezovanju dejavnosti;
  • Potrebno  je razviti podlago znanja:  ta  projekt bo generiral  raziskovalne podatke o potrošniških trendih, pričakovanjih  in odnosu s poglobljeno kvalitativno raziskavo o štirih glavnih trgih in splošno  kvantitativno raziskavo. Krepitev zmogljivosti je zelo pomembno: to je razlog, zakaj FOCUS-BALKAN predvideva raziskovalni pristop učenje z vajo - za raziskave: primarne raziskave bodo opravljale lokalne univerzitetne, študentje in mala ter srednja podjetja, ob pomoči in vodentju vodenjem strokovnjakov in trenerjev;
  • omrežje in širjenje se bo vzdrževalo samo: FOCUS-BALKAN predvideva nadaljevanje mreženja  potem,ko bo program ostal  pristojnosti lokalnih univerz;  
  • Konzorcij FOCUS-BALKAN projekt bo izbral štiri trge, ki jih bo treba preučiti s  strani potrošnikov. Prvi je trg sadja, povezan z izčrpno razsikavo o prehranskih bilancah in potrošniških navad. Ker sta sadja in zelenjave bistveni del dobro-uravnotežene prehrane, začnemo raziskavo s proučevanjem tega pomembnega trga. Poudarek je na sadju in ne sadju in zelenjavi, da bi bil projekt bolj obvladljiv, vendar se načela teh razisikav lahko uporabljajo tudi za druge sektorje, kot je npr. trg zelenjave. Druga študija se bo osredotočila na izdelke z "zdravstvenimi/dietnimi” trditvami. Razumevanje povpraševanje za takšno hrano odkrije pomembne informacije glede zdravstvene skrbi prebivalstva. Raziskava bo torej prinesla vpogled v motivacije in odnos potrošnikov glede zdravja, ki bodo pomembne za načrtovanje sporočil v zvezi z prehranskimi  informacijami  in nasveti. Razsikava bo opredelila razlike med skupinami potrošnikov (delitev Balkanskega prebivalstva glede na različne kriterije, ki bodo opredeljeni v metodologiji (DP4), na primer: regija poreklo, starost, spol, izobrazba, dohodek, itd.).Tretja razsikava bo namenjena ekološkim proizvodom, saj je poraba ekološko pridelane hrane drugi kazalnik zdravja in skrbi za okolje. Številne razsikave kažejo, da so zdravstveni razlogi glavni motiv potrošnikov za nakup ekološke hrane.