1. Релевантност циљева

2. Циљеви Пројекта

3. Свеукупна стратегија и општи опис


 

  

1. Релевантност циљева

 

Потрошња хране има значајног утицаја на здравље и добробит грађана Југоисточне Европе. Схватање понашања потрошача је такође важан захтев за индустрију хране како би била тржишно оријентисана и у стању да адекватно одговори домаћој и међународној тражњи.

  

Међутим, да би се разумела важност понашања потрошача хране, у земљама Западног Балкана потребна је одговарајућа инфраструктура која тренутно не постоји. Јавни сектор истраживања, с факултетима и научним институцијама је спор да реагује на промене и реформе модалитета школовања. Професори и научници претежно не говоре стране језике и због тога немају могућност да приступе коришћењу акумулираног знања широм света. Наука у земљама Западног Балкана је још увек врло дескриптивна са  ограниченом применом анализе и недостатком оријентисаности на примену резултата. Генерално, финансирање од стране  међународних агенција  је скромно.

  

Друга слаба тачка је лимитирана сарадња између институција. Иако већина истраживања, укључујући и науку о потрошњи хране, захтевају мултидисциплинарни приступ, већина научника наставља да ради на изолован начин. Оваква ситуација је условљена и оскудним финансијским средствима из јавних извора за науку, тако да се јавља изражена конкуренција истраживачких организација.

  

Нова удружења потрошача која су прогресивно заменила јавне агенције треба да усвоје одређена  искуства и експертизе. Додатно имајући у виду слободне регионалне трговачке договоре за све балканске државе, ова удружења треба да учврсте регионалну сарадњу и повезивање.

  

У фокусу овог пројекта ће бити понашање потрошача и њихови  ставови према храни, разумевање друштвених тенденција и идентификација основних детерминанти избора хране и приступ храни од стране потрошача.

  

FOCUS-BALKANS има за циљ да развије и прилагоди истраживачки алат за процену понашања потрошача према храни у земљама Западног Балкана кроз интегрисану размену информација између Европске Уније и Универзитета на Балкану и између самих центара на Балкану (факултети, институције јавног здравља, удружења потрошача, итд).

  

Снажна сарадња са темом КББЕ2007-2-1-01 (Повезивање науке о потрошњи хране у Европи и примена друштвених наука и бихевиористичких наука у истраживањима хране) требало би да створи предлог за финансирање који би осигурао континуирани приступ ажурирању резултата у вези метода и алата који се користе у науци о потрошњи храни.

 

IУ контексту напретка који треба остварити, FOCUS-BALKANS пројекат подржава развој курсева или семинара о науци о потрошњи хране на локалним факултетима као и укључивање студената докторских студија у ову тематику. У вези повезивања, Конзорцијум се нада повећању сарадње у вези науке о потрошњи хране ван самог Пројекта као и  повећаном броју заједничких публикација, укључујући мултидисциплинарни приступ. У вези самог концепта и глобалног анимирања, Пројекат ће омогућити приступ резултатима и информацијама о навикама потрошача као и трендовима тржишта идентификованих кроз Пројекат. То ће повећати сарадњу између институција јавног здравља  и грађана и указати на смернице и међусобну сарадњу прехрамбене, економске и аграрне политике  у земљама Западног Балкана. 

 

 

 

2. Циљеви Пројекта

 

Генерални циљ FOCUS-BALKANS пројекта је да повећа компетенције и разумевање у области науке о потрошњи хране у балканским земљама.

То ће имати за последицу снажније учешће научника из земаља Западног Балкана у пројектима у области науке о потрошњи хране и повећањем броја публикација у овој области на Западном Балкану у часописима из области науке о потрошачима и другим научним часописима. Циљ је да корисници пројекта буду активни у оквиру науке о потрошњи хране у својим државама и региону.

 

 

Специфични циљеви Пројекта су:

 

  •  Развој стручности и разумевања јавних организација, приватних фирми и невладиних организација у земљама Западног Балкана у вези науке о потрошњи хране (тренинг);
  •  Развој мреже факултета, институција, високих школа, удружења потрошача,  невладиних организација и приватних фирми које су активне у науци о потрошњи хране (умрежавање);
  •  Постићи боље знање и разумевање о потрошачима хране у земљама Западног Балкана, с фокусом на производе са наглашеним нутритивним вредностима (здравија храна и воће) и/или постојаношћу (органска храна и традиционални производи).

 

Тренинзи ће, као део програма, учесницима обезбедити:

·    теоријску базу за разумевање науке о потрошњи хране;

·    разумевање  метода који се користе у науци о потрошњи хране;

·    осавремењавање података о тржишту, као резултат приступа учења кроз рад, које ће обезбедити учесницима велики број релевантних података о структури тржишта, потрошачким трендовима и могућностима  у три различите тржишне области: органска храна, регионална храна, дијетална храна, и у водећој области  када је у питању здравље људи - воће;

То ће као резултат имати ефективне односе и  размену између учесника из земаља Западног Балкана, разумевање и усвајање метода и методологија, спецификацију  делокруга сваког истраживања, креирање различитих методологија и добар увид свих аспеката реализације испитивања потрошача.

 

 

Део програма који се односи на умрежавање је осмишљен као начин олакшане размене знања између удружења потрошача  и фармера, произвођача, прерађивача и трговца. То треба да резултира јаком везом између јавних институција и приватних фирми које су значајни учесници у примени и поспешивању истраживања у области потрошње хране  (на пример, фармер, произвођач, прерађивач и удружења потрошача).

 

Умрежавање ће успоставити оквире за, с једне стране, (а) развијање одговарајућих политика и стратегија дистрибутивних  ланаца базираних на разумевању потрошачких преференција и тржишних могућности и, с друге стране, (б) повећање ефикасности прехрамбене и здравствене политике.

То ће резултирати мобилизацијом и информисаношћу главних учесника активних у областима повезаним са науком о потрошњи хране у земљама Западног Балкана.

 

 

Истраживачки део програма требало би да доводе до унапређења локалне сарадње и техничких стручности. Пројекат ће развити анализу покретача  и детерминанти понашања приликом  потрошње хране у земљама Западног Балкана на бази сарадње између Европске уније и факултета из Југоисточне Европе, као и малих и средњих предузећа, уз укључење удружења потрошача, који ће деловати као главни играчи за ширење резултата. Истраживање ће у целини бити део процеса прикупљања знања: студије тржишта и потрошача (истраживање, сакупљање података и обрада и синтеза) биће углавном вођене од стране учесника у земљама Западног Балкана уз снажну подршка експерата унутар Конзорцијума.

 

У контексту вештина и знања повезаних са науком о потрошњи хране у регији Западног Балкана, јавност и учесници пројекта ће се упознати са различитим факторима који утичу на ставове и перцепцију хране и промовисаће сазнања о понашању потрошача према одређеним врстама хране. Резултати пројекта ће бити публиковани у виду извештаја, летака, брошура, чланака и на друге начине.

 

Детаљни циљеви Пројекта су описани у мерљивој и проверљивој форми унутар логичног оквира истраживања.


 

3. Свеукупна стратегија и општи опис

 

 

FOCUS – BALKANS ће обухватити  шест регија Западног Балкана: Словенију као чланицу ЕУ, Хрватску као земљу кандидата за чланство, Босну, Црну Гору, Македонију и Србију као ИЦП земље.  

Основни принципи на којима је базиран план рада су следећи:

  • Анализа постојећег стања је неопходна како би се добио потпун преглед расположивог знања о науци о потрошачима хране у шест посматраних земаља;
  • Преглед система знања ће помоћи при идентификацији важних учесника у овом сектору, који ће касније бити укључени у мрежу и коришћени као ресурси или ће бити циљна група за тренинге и активности у мрежи;
  • Развој базе знања: истраживање ће резултовати у прикупљању података о тенденцијама, очекивањима и ставовима потрошача. То ће бити реализовано путем квалитативних дубинских студија потрошача на четири главна тржишта и путем опште квантитативне потрошачке студије. Успостављање капацитета је такође важно - због тога реализација FOCUS-BALKANS активности подразумева приступ учењу кроз рад: основна истраживања ће имплементирати локални партнери са факултета, студенти и партнери из сектора малих и средњих предузећа уз помоћ експерта и тренера;
  • Успостављање и ширење мреже ће бити самоодрживо: FOCUS-BALKANS уговор  предвиђа постојање мреже сарадника и после завршетка европског програма коју ће водити партнери локалних универзитета;  
  • Конзорцијум FOCUS-BALKANS пројекта изабр