1. Relevantnost Objektiva

2. Objektivi Projekta

3. Ukupne Strategije I Generalni opis


 

  

1. Relevantnost ciljeva

Potrošnja hrane ima značajnog uticaja na zdravlje I raspoloženje građana Jugoistočnog Balkana. Svatanje ponašanja potrošača je takođe važan zahtjev za industriju hrane kako bi bila tržišno orjentisana i u stanju da adekvatno odgovori domaćoj I internacionalnoj potražnji.

Međutim, da bi se razumela važnost  ponašanja potrošača hrane, u zemljama Zapadnog Balkana potrebna je  odgovarajuća infrastruktura, koja trenutno ne postoji. Relativno slab javni sktor istraživanja, s fakultetima i naučnim institucijama koje teško reaguju na promjene i reforme modaliteta školovanja. Profesori i naučnici pretežno ne pričaju strane jezike i zbog toga nemaju mogućnost da dođu do značajne količine sakupljenog znanja širom sveta. Nauka u Zemljama Zapadnog Balkana je ostala vrlo deskriptivna  s malom primjenom analiza i nedostatkom orijentisanosti na primjeni rezultata. Generalno finansiranje sektora od strane  međunarodnih agenicja  bilo je malo.

Druga slaba tačka je limitirana saradnja između institucija.Iako većina istraživanja, uključujući i nauku o potrošnji hrane, zahtevaju multidisciplarni pristup, dosta naučnika nastavlja raditi samostalno. Ovakva situacija je uslovljena i oskudnim finansijskim javnim sredstvima za nauku, tako da se javlja izražena kompeticija istraživačkih organizacija.

Nova udruženja potrošača koja su progresivno zamjenila javne agencije treba da usvoje određena  iskustva i ekspertize. Dodatno imajući u vidu slobodne regionalne trgovačke dogovore za sve Balkanske države, ova udruženja treba da učvrste regionalnu saradnju i povezivanje.

Fokus ovog projekta će biti ponašanje potrošača i njihovi  stavovi prema hrani, razumijevanje društvenih tendencija I indentifikacija osnovnih determinanti za biranje hrane i potrošački pristup hrani.

FOCUS-BALKANS ima za cilj da razvije i prilagodi istraživački alat za procjenu ponašanja potrošača prema hrani u Zemljama Zapadnog Balkana kroz integrisanu razmjenu informacija između Evropske Unije i univerziteta na Balkanu i između samih centara na Balkanu ( (fakulteti, institucije javnog zdravlja, udruženja potrošača..itd).

Snažna saradnja sa temom KBBE2007-2-1-01 (Povezivanje s naukom o potrošnji hrane u Evropi kao i primjena društvenih i nauka o ponašanju  u istraživanjima hrane) trebalo bi da stvori prijedlog koji bi osigurao kontinuirani pristup ažuriranju rezultata u vezi metoda i alata koji se koriste u nauci o potrošnji hrani.

U vezi napretka koji treba da bude ostvaren FOCUS-BALKANS projekat podržava razvoj kurseva ili seminara o nauci o potrošnji hrane na lokalnim fakultetima kao i uključivanje studenata doktorskih studija u ovu tematiku. U vezi povezivanja, konsorcijum se nada povećanju broja saradnje u vezi nauke o potrošnji hrane van samog projekta kao  povećan broj zajedničkih publikacija, uključujući različite disciplinarne pristupe. U vezi samog koncepta i globalnog animiranja, projekat će omogućiti pristup rezultatima i informacijama o navikama potrošača kao i trendovima tržišta identifikovanih kroz projekat.  To će povećati saradnju između institucija javnog zdravstva  I građana I ukazati na smjernice kao presjek politike ishrane, ekonomske I poljoprivredne politike  u zemljama Zapadnog Balkana.

2. Ciljevi Projekta

Generalni cilj FOCUS-BALKANS projekta je da poveća kompetencije i shatanje u oblasti nauke o potrošnji hrane u Balkanskim zemljama.

To će rezultirati kroz snažno učešće naučnih radnika zemalja Zapadnog Balkana u projektima povezanim sa naukom o potrošnji hrane I s povećanim brojem publikacija u vezi nauke o potrošnji hrane u zemljama Zapadnog Balkana u časopisima za potrošače  I u naučnim časopisima.  Cilj je da korisnici projekta budu aktivni u okviru nauke o ptrošnji hrane u svojim državama i regionu.

Specifični ciljevi projekta su:

 

  • Razvoj kompetencija i shvatanje javnih organizacija, privatnih firmi I nevladnih organizacija u zemljama Zapadnog Balkana u vezi nauke o potrošnji hrane (Trening);
  • Razvoj mreže fakulteta, institucija, visokih škola, udruženja potrošača  nevladnih organizacija I privatnih firmi koje su aktivne o nauci o potrošnji hrane (Umrežavanje);
  • Imati bolje znanje i razumljevanje o potrošačima hrane u zemljama Zapadnog Balkana s fokusom na proizvode sa naglašenim nutritivnim vrijednostima (lakša zdravija hrana I voće) I/ ili održivošću (organska hrana i tradicionalni proizvodi).

Dio treninga kroz program će donjeti učesnicima :
 

·    Teorijsku bazu za razumijevanje nauke o potrošnji hrane;

·    Razumijevanje  metoda koje se koriste u nauci o potrošnji hrane;

·    dopunjavanje podataka o tržištu, kao rezultat pristupa učenje kroz rad, koje će obezbediti učesnici sa velikim brojem relevantnih podataka o strukturi tržišta, potrošačkim trendovima i mogućnostima  u tri različite tržišne oblasti: organska hrana, regionalna (tradicionalna) hrana, dijetalna hrana I jedno od najvećih tržišta kada je u pitanju zdravlje ljudi (voće).

 To će kao rezultat imati efektivne odnosne  I razmjene između korisnika iz zemalja Zapadnog Balkana, razumevanje i usvajanje metoda I metodologija, specifikaciju  djelokruga istraživanja, kreiranje različitih metodologija i dobar uvid svih aspekata realizacije ispitivanja potoršača.

 

Dio programa koji se odnosi na umrežavanje je osmišljen kao način olakšane razmjene znanja između udruženja potrošača  i farmera, proizvođača, prerađivača i trgovca. To treba da rezultira jakom vezom između javnih institucija i privatnih firmi koje su značajni učesnici u primjeni i podspješivanju istraživanja u oblasti potoršnje hrane  (farmer, proizvođač, prerađivač i udruženja potrošača).

 

Umrežavanje će uspostaviti okvire za obje stvari (a) razvijanje odgovarajućih politika I strategija distributivnih  lanaca baziranih na razumjevanju potrošačkih sklonosti i tržišnih prilika i (b) povećanje efikasnosti ishrane I zdravstvene politike.

To će rezultirati mobilizacijom I informisanošću glavnih učesnika aktivnih u oblastima povezanim sa naukom o potrošnji hrane u Zemljama zapadnog balkana.

 

 

Istraživački dio programa trebalo bi da dovede do unapređenja lokalne saradnje I tehničkih kompetencija. Projekat će razviti analizu pokretača  I determinanti za ponašanje prilikom  potrošnje hrane u zemljama Zapadnog Balkana na bazi saradnje između Evropske unije I fakultetau Jugoistočnoj Evropi i malih srednjih preduzeća uz uključenje udruženja potrošača koji su glavni kanali za širenje rezultata. Istraživanje će biti posve dio procesa sticanja znanja: tržišta i potrošačke studije ( istraživanje, skupljanje podataka i proces i sinteza) biće uglavnom vođena akterima u Zemljama Zapadnog Balkana s snažnom podržkom eksperta unutar konzorcijuma.

 

Javnost i učesnici projekta će se upoznati sa različitim faktorima koji utiču na stavove i percepciju hrane i promovisaće saznanja o ponašanju potrošača prema određenim vrstama hrane. Rezultati projekta će biti publikovani u vidu izvještaja, letaka, brošura, članaka i na druge načine.

 

Detaljni ciljevi projekta su opisani u mljerljivoj i provjerljivoj formi u projektnom logičnom okviru.


 

3. Ukupna strategija i opšti opis

 

 

FOCUS – BALKANS će obuhvatiti  šest regija Zapadnog Balkana : Sloveniju kao članicu EU, Hrvatsku kao saradničku zemlju, Bosnu, Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju kao ICP zemlje.  

Osnovni principi na kojima je baziran plan rada su sljedeći:

  • Trenutna analiza postojećeg stanja je neophodna kako bi se dobilo potpuno shvatanje postojećeg znanja nauke potrošača hrane u zemljama gdje se projekat sprovodi;

  • Pregled sistema znanja će pomoći pri identifikaciji važnih učesnika u ovom sistemu, koji će kasnije biti uključeni u mrežu i korišćeni kao resursi ili će biti ciljna grupa za treninge i aktivnoski u vezi mreže;

  • Postoji potreba razvoja baze znanja: iz tog razloga projekat će započeti istraživanje podataka o potrošačkim tendencijama, očekivanjima i ponašanju. To će se realizovati putem dubinskih potrošačkih kvalitativnih studija za četiri glavna tržišta i opštu kvantitativnu potrošačku studiju. Uspostavljanje kapaciteta je takođe važno: zbog toga realizacija FOCUS-BALKANS aktivnosti podrazumeva pristup učenja kroz rad: osnovna istraživanja će implementirati lokalni partneri sa fakulteta, studenti,SME uz pomoć eksperta i trenera za pojedine oblasti;

  • Uspostavljanje i širenje mreže će biti samoodrživo: FOCUS-BALKANS ugovor  predvidja postojanje mreže saradnika i posle završetka Evropskog programa koju će voditi partneri lokalnih fakulteta;

  • Konzorcijum FOCUS-BALKANS projekta izabrao ječetiri tržišta koja će biti analizirana sa strane potrošača. Prvo je tržište voća, koje će biti obuhvaćeno sveobuhvatnom studijom o dijetalnim i potrošačkim navikama. Obzirom da su voće i povrće važan dio dijetalne ishhrane, istraživanja će započeti sa ovoim proizvodima. Fokus je stavljen na voće, a ne i na povrće, u cilju jednostavnijeg vođenja projekta ali principi naučeni iz te studije mogu biti primjenjeni i na drugim sektorima kao što je povrće. Druga studija će biti fokusirana na proizvode s zdravstvenim tvrdnjama. Razumjevanje potražnje ove vrste proizvoda daje važnu informaciju o odnosu populacije prema zdravlju.Studija će dati uvid u potrošačke motivacije i ponašanje koje će biti važne za dalju komunikaciju vezanu za  dijetaljne informacije i preporuke. Studija će ukazati na razlike između grupa potrošača (segmentacija Balkanske populacije uslovljena raznim kriterijima koje će biti određeni u metodologiji, na primijer : regija porijekla, starost, pol, obrazovanje, prihod, itd.). Treća studija će biti o organskoj proizvodnji;  potrošnja organskih proizvoda je jedan od pokazateljazdravlja i zainteresovanosti za zaštitu životne sredine. Više realizovanih studija dokazuju da zdravstveni razlozi su prva motivacija za potrošače da kupuju organsku hranu.