1. Relevantnost Ciljeva

2. Ciljevi Projekta

3. Ukupna strategija i opći opis


 

  

1. Relevantnost Ciljeva

 

Potrošnja hrane ima značajan utjecaj na zdravlje I raspoloženje građana Jugoistočnog Balkana. Shvaćanje ponašanja potrošača je također važan zahtjev za industriju hrane kako bi bila tržišno orijentirana i u stanju adekvatno odgovoriti domaćoj I internacionalnoj potražnji.

 

Međutim, da bi se razumjela važnost  ponašanja potrošača hrane, u zemljama Zapadnog Balkana potrebna je  odgovarajuća infrastruktura, koja trenutno ne postoji. Relativno slab javni sektor istraživanja, s fakultetima i znanstvenim institucijama koje teže reagiraju na promjene i reforme modaliteta školovanja.
Profesori i znanstvene osobe često ne pričaju strane jezike i zbog toga nemaju mogućnost doći do značajne količine sakupljenog znanja širom svijeta. Znanost u zemljama Zapadnog Balkana je ostala vrlo deskriptivna  sa ograničenom primjenom analiza i nedostatkom orijentiranosti na primjenu rezultata. Generalno gledano, financiranje od strane  međunarodnih agenicja  bilo je skromno.

 

Druga slaba točka je ograničena suradnja između institucija. Iako većina istraživanja, uključujući i znanost o potrošnji hrane, zahtjevaju multidisciplinarni pristup, dosta znanstvenika nastavlja raditi samostalno. Ovakva situacija je uvjetovana i skromnim finanscijskim javnim sredstvima za znanost, tako da se javlja izražena konkurencija između istraživačkih organizacija.

Nova udruženja potrošača koja su progresivno zamijenila javne agencije trebaju usvojiti određena  nova iskustva i stručnosti.
Dodatno, u kontekstu postojećih dogovora o slobodnoj trgovini u regiji, ova udruženja trebaju ojačati regionalnu suradnju i međusobno povezivanje.

  

Fokus ovog projekta će biti ponašanje potrošača i njihovi  stavovi prema hrani, razumijevanje društvenih trendova i indentifikacija osnovnih smjernica za izbor hrane i potrošački pristup hrani.

  

FOCUS-BALKANS ima za cilj razvoj i prilagodbu istraživačkih alata za procjenu ponašanja potrošača prema hrani u Zemljama Zapadnog Balkana kroz integriranu razmjenu informacija između Europske Unije i Sveučilišta na Balkanu te između raznih relevantnih centara na Balkanu (fakulteti, institucije javnog zdravlja, udruženja potrošača itd).

  

Snažna suradnja sa temom KBBE2007-2-1-01 (Umrežavanje sa znanošću o potrošnji hrane u Europi kao i primjena društvenih znanosti i znanosti o ponašanju  u istraživanjima hrane) trebala bi stvoriti prijedlog za financiranje koji bi osigurao kontinuirani pristup ažuriranju rezultata u kontekstu metoda i alata koji se koriste u znanosti o potrošnji hranie.

 

U kontekstu napretka koji treba ostvariti,  FOCUS-BALKANS projekt podržava razvoj tečajeva ili seminara o znanosti o potrošnji hrane na lokalnim fakultetima kao i uključivanje studenata doktorskih studija u ovu tematiku.
U vezi umrežavanja, konzorcij se nada povećanju suradnje u znanosti potrošnje hrane van samog projekta, te  povećanom broju zajedničkih publikacija, povezujući različite disciplinarne pristupe.
U vezi samog koncepta i globalnog animiranja, projekt će omogućiti pristup rezultatima i informacijama o navikama potrošača kao i trendovima tržišta, koji će biti identificirani kroz aktivnosti rada projekta.
To će povećati suradnju između institucija javnog zdravstva  i građana, te ukazati na zajedničke smjernice prehrambene, ekonomske i poljoprivredne politike  u Zemljama Zapadnog Balkana.

 

 

 

2. Ciljevi Projekta

 

Generalni cilj FOCUS-BALKANS projekta je povećanje kompetencija i razumijevanja u području znanosti o potrošnji hrane u Balkanskim zemljama.

To će rezultirati snažnijim učešćem znanstvenika zemalja Zapadnog Balkana u projektima povezanim sa znanosti o potrošnji hrane i s povećanim brojem publikacija u području znanosti o potrošnji hrane u zemljama Zapadnog Balkana te u ostalim znanstvenim časopisima. Cilj je da korisnici projekta budu aktivni u okviru znanosti o potrošnji hrane u svojim državama i regiji.

 

 

Specifični ciljevi projekta su:

 

  • Razvoj stručnosti i razumijevanja javnih organizacija, privatnih firmi i nevladnih organizacija u zemljama Zapadnog Balkana u kontekstu znanosti o potrošnji hrane (Trening);
  • Razvoj mreže fakulteta, institucija, visokih škola, udruga potrošača, nevladnih organizacija i privatnih firmi koje su aktivne u znanosti o potrošnji hrane (Umrežavanje);
  • Postići bolje znanje i razumijevanje o potrošačima hrane u zemljama Zapadnog Balkana s fokusom na proizvode sa naglašenim nutritivnim vrijednostima (lakša zdravija hrana i voće) I/ ili održivošću (organska hrana i tradicionalni proizvodi).

 

Dio programa kroz trening trebao bi donijeti polaznicima:

 

·    teoretsku bazu za razumevanje znanosti o potrošnji hrane;

·    razumijevanje  metoda koje se koriste u znanosti o potrošnji hrane;

·    dopunjavanje podataka o tržištu, kao rezultat pristupa učenje kroz rad, koje će omogućiti dionicima projekta pristup velikom broju relevantnih podataka o strukturi tržišta, potrošačkim trendovima i mogućnostima  u tri različite tržišne niše, organska hrana, regionalna (tradicionalna) hrana dijetalna hrana I jedno od najvećih tržišta kada je u pitanju zdravlje ljudi – voće.

To će rezultirati sa efektivnim odnosom i razmjenom između korisnika iz zemalja Zapadnog Balkana, razumevanjem i usvajanjem metoda i metodologija, specifikacijom djelokruga svakog istraživanja, kreiranjem različitih metodologija i dobrim pregledom svih aspekata realizacije ispitivanja ponašanja potrošača.

 

 

Dio programa koji se odnosi na umrežavanje je osmišljen kao način olakšane razmjene znanja između udruga potrošača  i farmera, proizvođača, prerađivača i trgovaca. To treba rezultirati jakom vezom između javnih institucija i privatnih firmi koje su značajni dionici u primjeni i provedbi istraživanja u području potrošnje hrane  (farmer, proizvođač, prerađivač i udruge potrošača).

 

Umrežavanje će uspostaviti okvire za obje stvari (a) razvijanje odgovarajućih politika I strategija distribucijskih  lanaca baziranih na razumjevanju potrošačkih sklonosti i tržišnih okolnosti i (b) poboljšanju efikasnosti prehrambene i zdravstvene politike.

To će rezultirati mobilizacijom I informiranošću glavnih dionika aktivnih u područjima povezanim sa znanošću o potrošnji hrane u Zemljama Zapadnog Balkana.

 

 

Istraživački dio programa trebao bi dovesti do poboljšanja lokalne suradnje i stručnosti. Projekt će razviti analizu pokretača  i determinanti za ponašanje prilikom  potrošnje hrane u zemljama Zapadnog Balkana na bazi suradnje između Europske unije i jugozapadnih europskih fakulteta i malih te srednjih kompanija, uz uključenje udruga potrošača, koji će djelovati kao glavni kanali za širenje rezultata. Istraživanja će u cijelosti biti provedena kao dio procesa prikupljanja znanja: potrošačke i studije tržišta (upiti, sakupljanje podataka, obrada i sinteza) biti će uglavnom vođeni od strane članica konzorcija iz Zemalja Zapadnog Balkana, uz snažnu podršku glavnih eksperata unutar konzorcija.

 

U kontekstu vještina i znanja povezanih sa znanosšću o potrošnji hrane u regiji Zapadnog Balkana, javnost i dionici projekta će se upoznati sa različitim faktorima koji utječu na percepciju hrane i promovirati će spoznaje o ponašanju potrošača prema određenim vrstama hrane. Rezultati projekta će shodno tome, biti objavljeni u vidu izvještaja, letaka, brošura, stručnih i znanstvenih članaka, te na druge načine.

 

Detaljni ciljevi projekta su opisani u mjerljivom i provjerivom formatu, unutar logičkog okvira projekta.


 

3. Ukupna strategija i opći opis

 

 

FOCUS – BALKANS će obuhvatiti  šest regija zapadnog Balkana : Sloveniju kao članicu EU, Hrvatsku kao zemlju pristupnicu, te Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju kao ICP zemlje.  

Osnovni principi na kojima je baziran plan rada su sljedeći:

  • Trenutna analiza postojećeg stanja je neizostavna, kako bi se dobilo potpuno razumijevanje postojećeg znanja o znanosti o potrošnji hrane u zemljama u kojima se projekt provodi;
  • Pregled sistema znanja će pomoći pri identifikaciji važnih dionika, koji će kasnije biti uključeni u mrežu kao resursi ili će biti ciljna grupa za treninge i aktivnosti u mreži znanja;
  • Postoji potreba razvoja baze znanja: iz tog razloga projekt će generirati, kroz istraživanja, podatke o trendovima u ponašanju, očekivanjima i stavovima potrošača hrane. To će se realizirati putem dubinskih potrošačkih kvalitativnih studija za četiri glavna tržišta i opču kvantitativnu potrošačku studiju. Uspostavljanje kapaciteta je također važno: zbog toga FOCUS-BALKANS projekt predviđa pristup učenja kroz rad u istraživanjima: glavna istraživanja će implementirati lokalni partneri sa fakulteta, studenti, SME uz pomoć eksperata i trenera za pojedina područja;
  • Umrežavanje i širenje rezultata projekta će biti samoodrživo: projekt FOCUS-BALKANS  predviđa nastavak djelovanja i postojanja mreže suradnika i nakon završetka Europskog programa, proces u kojem će glavnu riječ voditi partneri projekta sa lokalnih fakulteta;  
  • Konzorcij FOCUS-BALKANS projekta izabrao je četiri tržišta koja će biti analizirana sa strane potrošača. Prvo je tržište voća, koje će biti obuhvaćeno sveobuhvatnom studijom o dijetalnim i potrošačkim navikama. Obzirom da su voće i povrće važan dio dijetalne ishrane, istraživanja će započeti sa ovim proizvodima. Fokus istraživanja je samo na sektoru voća, a ne i povrća, iz razloga lakšeg upravljanja projektom (pragmatičnost),  ali principi naučeni iz te studije mogu biti primjenjeni i na drugim sektorima kao što je povrće. Druga studija će biti fokusirana na proizvode sa zdravstvenim tvrdnjama. Razumijevanje potražnje ove vrste proizvoda daje važnu informaciju o odnosu populacije prema zdravlju.
    Studija će dati uvide u potrošačke motivacije i ponašanje, kao važnih faktora za uspješnu komunikaciju informacija i savjeta o nutricionizmu. Studija će ukazati na razlike između grupa potrošača (segmentacija Balkanske populacije uvjetovana raznim kriterijima koje će biti određeni u metodologiji, na primjer : regija porijekla, starost, spol, obrazovanje, visina prihoda, itd.). Treća studija će biti o organskoj proizvodnji;  potrošnja organskih proizvoda je jedan od pokazatelja zdravlja i zainteresiranosti za zaštitu životne sredine i okoliša. Više znanstvenih studija ukazuju da su zdravstveni razlozi primarna motivacija potrošača za kupnju organske hrane.