1. Работни пакети

2. Планирање на работните пакети и организација на нивните компоненти

3. Организација

 


 

 

1. Работни пакети

 

Задача 1 Теориски рамки и знаења
 
 
 
 
 
Моментна состојба
 
 
 
 
 
Систем на знаења за истражување на потрошувачката на храна во ЗЗБ


 
 
 
Задача 2 Вмрежување
 
 
 
 
 
Воспоставување на мрежа


 
 
 
Задача 3 Студии на случај
 
 
 
 
 
Методолошки разгледувања – развој на алатки и насоки
 
 
 
 
 
Потрошувачка студија за овошје и храна која придонесува за врамнотежена исхрана
 
 
 
 
 
Потрошувачка студија за производи со здравствени изјави
 
 
 
 
 
Очекувања на потрошувачите спрема органските производи
 
 
 
 
 
Очекувања и ставови на потрошувачите спрема традиционалната храна
 
 
 
 
 
Квантитативна потрошувачка студија


 
 
 
Задача 4 Програма за едукација
 
 
 
 
 
Тренинг


 
 
 
Задача 5 Управување со проектот
 
 
 
 
 
Ширење на резултатите
 
 
 
 
 
Управување со проектот

 


 

 

 

2. Планирање на работните пакети и организација на нивните компоненти

 

 

 

 

 

3. Организација