Резултати на проектот

Извештаи од проектот

Состаноци

 

 

Резултати на проектот

 

TИстражувачкиот дел на програмата овозможува јакнење на локалната соработка, зголемување на локалното знаење и информираност. Проектот ги анализира влијанијата и факторите на однесување на потрошувачката на храна на Балканот преку соработка со универзитети и мали исредни претпријатија од ЕУ и Југоисточна Европа и воспоставува врска со организациите на потрошувачи кои стануваат главни актери во ширењето на резултатите. Истражувањето е во потполност дел на процесот на стекнување на знаења. Така, студиите на пазарот и потрошувачкото однесување, преку прашалници, собирање, обработка и синтеза на податоците, ги спроведуваат во најголем дел партнерите од балканските земји со силна поддршка на експерти од Конзорциумот.

 

Јавноста и учесниците во проектот ќе се запознаат со различните фактори кои влијаат на ставовите и перцепциите на храната и ќе се промовираат знаења за однесувањето на потрошувачите спрема определени видови на храна. Резултатите од проектот ќе бидат издадени во вид на извештаи, флаери, брошури, трудови и на други начини.
 

 

 

Извештаи од проектот

 

Извештај
Датум на извештајот
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2010
РП 7: „ Маркетиншки податоци, трендови и извештаи за однесување на потрошувачите спрема производите од органско производство во земјите на Западен Балкан“.
2010
РП 8: „Извештај за однесување на потрошувачите спрема традиционалната храна“.
2010
РП 9: „Извештај со фреквенции и основни социод-демографски вкрстени табели со наодите од статистичко значење“.
2010
РП 9: „Кратко претставување на главните квантитативни резултати“.
2010
2010
2011
2011

 

 

 

Состаноци